HASA AIRPORT

Hasa Airport

SKYMAS AIRPORT

1.250.000.000 

Hasa Airport

SKYLEAD AIRPORT

895.000.000 

Hasa Airport

SKYREAM AIRPORT

410.000.000 

sản phẩm ngoại thất

Ngoại Thất

BIỂN VẪY

1.300.000 

Ngoại Thất

BIỂN HỆ THỐNG

11.250.000 

Ngoại Thất

BIỂN MẶT TIỀN

11.250.000 

sản phẩm nội thất

Khu vực quầy lễ tân

HASALEY

2.600.000 

Khu vực quầy lễ tân

HASACARE

1.200.000 

Nội Thất

HASACLOSET

7.200.000 

Khu vực quầy lễ tân

HASABUK2

4.500.000 

Khu vực quầy lễ tân

HASABUK

2.000.000 

Khu vực quầy lễ tân

HASAPRIOR

28.000.000